راهی نوین در تجهیزات پزشکی

کورد نور سرد

تعمیر کورد نور سرد

قبل از تعمیر  شدت نور پایین  وجود نقاط سیاه  عدم یکنواختی نور تعمیر کورد های نور سرد تیم فنی شرکت دانش بنیان مبین صنعت توحید، با مطالعه و بررسی برندهای…