تولید کورد های نور سرد

تولید کورد های نور سرد

اهداف طرح: هدف نهایی این طرح بومی سازی تکنولوژی ساخت کوردهای نور سرد پزشکی است که در اتاق های عمل و برای انواع عمل های جراحی موسوم به دورن بینی استفاده می شود.  فاز اول: ساختِ تبدیل ها و سری های کوردهای نوری متناسب با منابع نور سرد ...