ساخت کوردهای نور سرد

ساخت کوردهای نور سرد

اهداف طرح: هدف نهایی این طرح بومی سازی تکنولوژی ساخت کوردهای نور سرد پزشکی است که در اتاق های عمل و برای انواع عمل های جراحی موسوم به دورن بینی استفاده می شود. فاز اول: ساختِ تبدیل ها و سری های کوردهای نوری متناسب با منابع نور سرد شرکت ...